kontakt

Hogart sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Tel. +48 22 434 72 00
Fax +48 22 434 72 05
E-mail: biuro@hogart.com.pl

 

Dane rejestrowe:
Hogart Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 60/62 lok. 43
00-673 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000022120, REGON 012609306, 
NIP 527-02-02-093, 
Kapitał Zakładowy 2 434 000,00 zł