fbpx

Biała lista podatników VAT

Weryfikacja kontrahenta stanowi jedną z przesłanek zachowania należytej staranności podatnika VAT. W celu ułatwienia weryfikacji kontrahenta 1 września 2019 r. weszła w życie biała lista podatników zawierająca informacje o podatnikach VAT.

Biała lista podatników to baza zawierająca informacje o podatnikach VAT. Jest ona prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Zawiera informacje z rejestrów dotyczących statusu podatników VAT  oraz inne, w tym:

 • Nazwę firmy bądź imię i nazwisko
 • Numer służący do zidentyfikowania podmiotu na potrzeby podatku (o ile został on nadany)
 • Numer REGON (o ile został on nadany)
 • Numer PESEL (o ile podmiot posiada takowy)
 • Numer w KRS (o ile został nadany)
 • Adres siedziby
 • Adres stałego prowadzenia działalności
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania
 • Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania
 • Numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców

Wprowadzenie rejestru podatników ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów, niemniej jednak – z punktu widzenia przedsiębiorców – wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Rejestr zawiera numery rachunków rozliczeniowych, dlatego przed dokonaniem przelewu podatnik jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego zgadza się z danymi opublikowanymi na białej liście podatników. Na tym jednak nie koniec.

Dodatkowe ograniczenie dotyczy przelewów o wartości przekraczającej 15 000 zł. W przypadku wykonania wspomnianego przelewu na rachunek bankowy inny, niż ten znajdujący się na białej liście podatników wydatek zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Celem opisanego mechanizmu jest ograniczenie wpłat na prywatne rachunki bankowe przedsiębiorców, w przypadku których model podzielonej płatności nie ma zastosowania. Podatnicy ponoszą także odpowiedzialność solidarną ze sprzedawcą za zaległości podatkowe (do wysokości kwoty podatku związanego z tą transakcją).

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w ramach podatku VAT będzie możliwe w przypadku uiszczenia zapłaty za transakcję z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej (w tym również uniknięcie sankcji polegającej na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatku przekraczającego 15 000 zł) będzie obowiązywało osoby, które w ciągu 3 dni od nadania błędnego przelewu zawiadomią o zaistniałym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Baza podatników działa od 1 września 2019 roku (od momentu wejścia w życie ustawy). Sankcje w zakresie odpowiedzialności solidarnej oraz wyłączenia z kosztów podatkowych obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Program Hogart Czynnik Podatnik (wersja pełna) obsługuje już wykaz podatników wykreślonych, przywróconych oraz tych, którym odmówiono rejestracji. Wraz z momentem udostępnienia białej listy podatników VAT nastąpiło dodanie takowej do wersji Hogart Czynny Podatnik Lite, jak również wersji bazodanowej.