Contact us

Contact details

Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
Phone:+48 22 364 50 50
E-mail: biuro@hogart.com.pl

Registry data

Hogart Sp. z o. o.
00-673 Warszawa, Koszykowa 60/62 lok. 43.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000022120, REGON 012609306, NIP 527-02-02-093.
Kapitał Zakładowy 2 434 000,00 zł.

Contact Form

Newsletter