Nowy JPK - kod GTU 12 | Oprogramowanie dla firm

Nowy JPK – kod GTU 12

Hogart - aktualności

Od 1 października 2020 r. wszedł w życie JPK_V7, który zastąpił JPK_VAT, oraz deklarację VAT. Od momentu, w którym zaczął obowiązywać JPK_V7 wszyscy czynni podatnicy VAT zostali zobligowani do tego, by oznaczać transakcje za pomocą kodów GTU. Wiąże się to z tym, że każdy, kto wystawia faktury po 30 września 2020 r. ma obowiązek uwzględnić je w nowym JPK_V7 z odpowiednimi oznaczeniami- kodami towarów i usług. Kody są sklasyfikowane 01 do 13 (01-10 odnosi się do towarów, 11-13 do usług).

Kiedy się powinno używać kodu GTU 12 i kto powinien go użyć ?

Kod GTU 12 dotyczy usług niematerialnych. W praktyce oznacza to, że każdy czynny podatnik, który świadczy ową usługę, jest zobligowany do wystawiania faktur oznaczonych kodem GTU 12.

Dotyczy on usług niematerialnych takich jak:

  • usługi doradcze: usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego; usługi z doradztwa finansowego; usługi z zakresu doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego, prawa handlowego, prawa pracy, oraz prawa cywilnego; usługi doradztwa podatkowego i przygotowania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw i dla osób indywidualnych; usługi doradztwa związane z zarządzaniem, z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków, z zarządzaniem rynkiem, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, z zarządzaniem produkcją, z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem; pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; usługi doradcze w zakresie architektury, projektów architektoniczno-budowlanych; usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu; usługi doradztwa technicznego; doradztwo w dziedzinie geologii i geofizyki; w sprawach środowiska naturalnego; doradztwo w zakresie bezpieczeństwa; pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • Usługi księgowe: usługi sprawdzania rachunków, sporządzania sprawozdań finansowych, usługi sporządzania list płac, oraz pozostałe usługi rachunkowo-księgowe;
  • Usługi prawne: usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej; usługi notarialne; usługi arbitrażowe i pojednawcze; usługi prawne związane z aukcjami; wyżej wymienione usługi z zakresu doradztwa prawnego, oraz pozostałe usługi prawne;
  • Usługi zarządcze: usługi związane z zarządzaniem siecią; z zarządzaniem systemami informatycznymi; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting); pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi; usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych; usługi związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi; usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności; usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie; usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie; usługi zarządzania masą upadłościową; usługi zarządzania procesami gospodarczymi; pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych; usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej;
  • Usługi marketingowe: marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia;
  • Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  • Usługi reklamowe: kompleksowe usługi reklamowe; marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia; usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych; pozostałe usługi reklamowe; usługi związane z reprezentowaniem mediów; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji; pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami; pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach; pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe;
  • Usługi badania rynku i opinii publicznej: usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe; usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc; usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże; usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł; pozostałe usługi badania rynku; usługi badania opinii publicznej;
  • Usługi badań naukowych i prac rozwojowych: usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, z wyłączeniem oryginałów prac; oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych; oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Usługi szkoleniowe: usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych; usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych; usługi techników; usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych; usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych, oraz edukacji artystycznej; usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa; usługi w zakresie pozostałych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych; usługi nauczania języków obcych; kursy komputerowe; usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane; korepetycje udzielane w domu; usługi wspomagające edukację;

Podsumowując, można powiedzieć, że każda forma usługi doradczej, prawnej, księgowej, zarządczej, marketingowej, reklamowej, firm centralnych, badania rynku i opinii publicznej, badań naukowych i prac rozwojowych, oraz szkoleniowych występuje pod pojęciem kodu GTU 12, który musi zostać uwzględniony w nowych rozliczeniach podatkowych VAT JPK_V7. Nie jest to proste i budzi wiele wątpliwości, dlatego też firma Hogart wychodzi naprzeciw podatnikom, proponując rozwiązanie służące do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU.

Hogart wyszukiwarka kodów GTU

Firma Hogart proponuje nam narzędzie do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Jest to narzędzie, które umożliwia nam wyszukanie informacji po nazwie produktu lub według fragmentów kodów co znacznie ułatwia pracę i znacznie oszczędza czas przy analizowaniu biznesu i wymagań raportowych.

Więcej na temat narzędzia do wyszukiwania mapowań kodów firmy Hogart można znaleźć na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/

Programy od Hogart:

Hogart Podatek Cukrowy

Kalkulacja podatku i automatyzacja proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart