Hogart Oprogramowanie dla finansów

Moduł do przygotowywanie, uzgadniania i generowania deklaracji INTRASTAT

Geneza systemu Intrastat

System Intrastat jest konsekwencją utworzenia Unii Europejskiej i zniesienia granic pomiędzy państwami członkowskimi tworzącymi jednolity rynek. Na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski obowiązuje od 1 stycznia 1993 r. Podstawa prawna systemu Intrastat bazuje na aktach prawnych Unii Europejskiej. Sam Intrastat jest systemem statystyki handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dla którego źródłem danych są deklaracje Intrastat.

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji Intrastat

Obowiązek przekazywania informacji o zrealizowanych przywozach i wywozach pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej dotyczy podatników podatku od towarów i usług oraz podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE, dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Termin składania deklaracji Intrastat

Termin dostarczenia comiesięcznych deklaracji ustalono na okres nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych, licząc od daty zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym dla towarów, które objęte są systemem INTRASTAT, jest miesiąc kalendarzowy, podczas którego podlega opłacie podatek od towarów i usług (VAT).

Miejsce składania deklaracji Intrastat

Deklaracje INTRASTAT z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych do/z Polski (przywozu i wywozu towarów) z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobowiązany będzie przekazywać do właściwego dla siebie urzędu celnego.

Polska Administracja Celna przyjęła na siebie zadanie organizacji procedury gromadzenia, kontroli danych z deklaracji INTRASTAT oraz ich przetwarzania i tworzenia zbioru statystycznego dla Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Systemu Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA.

Program Intrastat SunSystems

Program INTRASTAT SunSystems pozwala na automatyzację procesu generowania deklaracji INTRASTAT oraz VAT-UE w oparciu o dane zgromadzone w SunSystems. Dostępna jest też opcja "ręcznego" sporządzania deklaracji oraz import danych do deklaracji z pliku w formacie tekstowym stałopozycyjnym oraz z delimiterem.

Program jest aplikacją desktopową, uruchamianą na stacjach klienckich, z dostępem do bazy SunSystems oraz bazy repozytoryjnej programu (możliwa instalacja na serwerze z udostępnieniem skrótów u klienta, lub podłączenie aplikacji do menu SunSystems).

Dostęp do programu po zalogowaniu (zarządzanie użytkownikami z poziomu aplikacji). Istnieje możliwość pracy programu bez logowania.

Funkcjonalność Programu Intrastat:

  • tworzenie deklaracji INTRASTAT (przywóz, wywóz)
  • tworzenie korekt deklaracji INTRASTAT
  • tworzenie deklaracji VAT-UE
  • tworzenie korekty deklaracji VAT-UEK

Źródło danych:

  • baza SunSystems
  • pliki tekstowe z delimiterem lub stałopozycyjne
  • formularze do "ręcznego" wprowadzania danych, na podstawie których tworzone są deklaracje

Pliki wynikowe:

  • deklaracje INTRASTAT i korekty w formie plików wymiany elektronicznej XML oraz wydruków PDF
  • deklaracje VAT-UE oraz VAT_UEK w formnie wydruków PDF

 

Intrastat Lista procesów przetwarzania
Intrastat Lista procesów przetwarzania
Intrastat Okno deklaracji
Zakładka „Nagłówek” w oknie deklaracji Intrastat
Zakładka „Nagłówek” w oknie deklaracji Intrastat

Okno korekty deklaracji Intrastat