Hogart Oprogramowanie dla finansów

Moduł naliczania odsetek karnych i hipotecznych

Moduł naliczania odsetek karnych i hipotecznych wg zdefiniowanych przez operatora parametrów w systemie, automatycznie generujący pełną dekretację księgową.

Program „Naliczanie odsetek w systemie SunAccount” przeznaczony jest do naliczania kwot odsetek od przeterminowanych należności oraz wydruku not odsetkowych. Aplikacja pozwala na utworzenie plików wyjściowych w formacie TXT, do importu do SunSystems. Program działa w dwóch trybach:

  • Naliczanie odsetek karnych dla należności zapłaconych
  • Naliczanie odsetek hipotetycznych oraz wystawianie wezwań do zapłaty dla należności niezapłaconych

Założenia

  1. W SunSystems należności i zapłaty są alokowane.
  2. Odsetki karne naliczane są od należności zapłaconych po terminie płatności. Podstawą do naliczania odsetek są kwoty zapłat. Program uwzględni tylko należności posiadające znacznik rozliczenia „A”
  3. Odsetki hipotetyczne naliczane są od należności nie zapłaconych. Podstawą do naliczenia odsetek są kwoty należności. Program uwzględni tylko należności nierozliczone, czyli:
  • Nie posiadające znacznika rozliczenie
  • Posiadające numeryczny znacznik rozliczenia

Zasada działania

  1. Uruchamiamy proces naliczania odsetek karnych lub proces naliczania odsetek hipotetycznych; uszczegóławiamy kryteria wyboru
  2. Po naliczeniu istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia kontrahentów, dla których ma zostać wykonany plik wyjściowy (z księgowaniami kwot odsetek) i wydruk not odsetkowych; dla danego kontrahenta istnieje również możliwość zaznaczenia/odznaczenia należności, które mają zostać uwzględnione w pliku wyjściowym i nocie odsetkowej
  3. Następnie można drukować raport z naliczonych odsetek, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty i tworzyć pliki eksportowe.

Konfiguracja programu Hogart Penalty Interest

Parametry globalne

Parametry globalne programu ODSETKI określają środowisko pracy programu. Obowiązują niezależnie od wybranego profilu przetwarzania. Dostęp do okna konfiguracji parametrów globalnych umożliwia funkcja menu głównego Plik|Właściwości lub przycisk Właściwości w panelu nawigacyjnym. Poszczególne grupy parametrów zebrane zostały w pięciu zakładkach.

Ogólne

Pozwala na określenie sposobu wyświetlania formatek i pól. Na zakładce tej definiuje się, czy ma być wyświetlany obszar opisu okna oraz obszar podpowiedzi. Dodatkowo można określić kolor tła pola wymaganego (standardowo ustawione na kolor żółty).

Penalty Interest Parametry globalne
Penalty Interest Parametry globalne

Baza danych programu

W zakładce tej definiowane jest połączenie z bazą repozytorium, w którym zapisane są parametry profili naliczania odsetek oraz pozostałe dane niezbędne do pracy programu.

Penalty Interest Parametry globalne – Baza danych programu
Penalty Interest Parametry globalne – Baza danych programu

Baza danych SunSystems

W zakładce Baza SunSystems określa się parametry połączenia z bazą danych SunSystems.

Penalty Interest Parametry globalne – Baza SunSystems
Penalty Interest Parametry globalne – Baza SunSystems

Foldery wynikowe

Zakładka foldery wynikowe umożliwia zdefiniowanie katalogów, w których będą tworzone pliki z notami odsetkowymi, raportami oraz pliki importu.

Penalty Interest Parametry globalne – Foldery wynikowe
Penalty Interest Parametry globalne – Foldery wynikowe

Dodatkowe

Ostatnia zakładka, pozwala na określenie trybu eksportu oraz wydruków dokumentów. Tryb Oddzielne procesy pozwala na wybieranie i drukowanie dokumentów oddzielnie. Tryb Jeden proces powoduje, iż generowana jest zdefiniowana paczka dokumentów (np. plik eksportowy, nota odsetkowa, raport). Tylko w trybie pracy Jeden proces możliwe jest zaznaczenie w SunSystems, iż na podstawie danej faktury został już utworzony dokument (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty).

Penalty Interest Parametry globalne – Dodatkowe
Penalty Interest Parametry globalne – Dodatkowe