Aktualności | Oprogramowanie dla firm

Kod GTU 10

1 października 2020 wszedł w życie nowy JPK_V7. W praktyce oznacza to zatem, że zarówno podatnicy rozliczający się miesięcznie (za pomocą JPK_V7M), jak i ci rozliczający się raz na kwartał (przy wykorzystaniu JPK_V7K) mają obowiązek oznaczania transakcji kodami GTU. Wprowadzona klasyfikacja GTU zawiera oznaczenia od 01 do 13, przy czym kody od 01 do 10 odnoszą się do towarów, natomiast te od 11 do 13 dotyczą usług. Jednym z nich jest kod GTU 10. Czego zatem dotyczy GTU 10 i kiedy powinien być stosowany?

Czego dotyczy kod GTU 10?

Budynek w rozumieniu GTU 10

Kod GTU odnosi się do transakcji dotyczących dostawy budynków, budowli bądź też gruntów, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, ustanowienia prawa wieczystego gruntu. Dodatkowo GTU 10 powinno być stosowane w momencie, gdy koszt zakupu w/w został pokryty przy wykorzystaniu leasingu finansowego.

Tym samym pod GTU 10 podlegają:

 • umowy leasingu finansowego,
 • budynki letniskowe, dacze, wiaty (gdyż spełniają one warunek sklasyfikowania jako budowle)
 • Tymczasowe obiekty budowlane (mowa o różnego rodzaju obiektach budowlanych powstałych z myślą o czasowym użytkowaniu w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, które docelowo zostaną przeniesione w inne miejsce lub sklasyfikowane jako nadające się do rozbiórki, obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem (w tym m.in. strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe).

Budowla w rozumieniu GTU 10

Pod pojęciem „budowla” należy rozumieć każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym:

 • obiekty liniowe,
 • lotniska,
 • mosty,
 • wiadukty,
 • estakady,
 • tunele,
 • przepusty,
 • sieci techniczne,
 • maszty antenowe,
 • trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wolno stojące,
 • budowle (ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne),
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe,
 • oczyszczalnie ścieków (w tym stacje uzdatniania wody),
 • składowiska odpadów,
 • konstrukcje oporowe,
 • przejścia dla pieszych (nadziemne i podziemne),
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki,
 • części budowlane urządzeń technicznych
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Grunt w rozumieniu GTU 10

Dotyczy wszystkich kategorii gruntów; w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Jak widać właściwe oznaczenie faktury kodem GTU nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się to początkowo wydawać. Opisane powyżej oznaczanie transakcji kodami GTU już dziś sprawia niemały kłopot znacznej ilości przedsiębiorców. Z myślą o potrzebach podatników firma Hogart przygotowała rozwiązanie służące do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Mowa o Mapie Kodów GTU czyli specjalnym narzędziu umożliwiającym wyszukiwanie informacji, zarówno wg fragmentów kodów, czy nazw produktów. Więcej informacji o Mapie Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.

Od pierwszego stycznia 2021 zmiany związane z JPK_KR (JPK dla ksiąg rachunkowych)

Ministerstwo Finansów opublikowało nową broszurę informacyjną dotyczącą jednolitego pliku kontrolnego dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR). Wprowadzone zmiany, czyli zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK_KR będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

W związku z tymi zmianami informujemy,  że:

 1. Nie ma żadnych zmian w schemacie JPK_KR, a co za tym idzie w strukturze xml. Nie ma potrzeby aktualizacji Hogart_JPK.
 2. Zmiany dotyczą dokumentacji – objaśnień do tej struktury. Mogą wpłynąć natomiast na parametryzację.
 3. W nowej broszurze doprecyzowano opisy niektórych elementów (jak poniżej).

Lista zmian wprowadzonych do opisów elementów:

 • W węźle Nagłówek zmodyfikowano opis elementu: DataWytworzeniaJPK
 • W węźle Dziennik zmodyfikowano opisy elementów: Dziennik (węzeł),
  LpZapisuDziennika, NrZapisuDziennika, OpisDziennika, NrDowoduKsiegowego,
  RodzajDowodu, DataOperacji, DataDowodu, KodOperatora, OpisOperacji i
  DziennikKwotaOperacji

W węźle Nagłówek

Przed zmianami:

DataWytworzeniaJPKData i czas wytworzenia JPK_KR (np. 2018-02-24T09:30:47Z)

Po zmianach:

DataWytworzeniaJPKData i czas wytworzenia pliku JPK_KR (np. 2018-02-24T09:30:47Z)

W węźle Dziennik

Przed zmianami:

Nazwa polaOpis pola
LpZapisuDziennikaNumer kolejny zapisu dziennika – liczba naturalna większa
od zera
NrZapisuDziennikaNumer zapisu w dzienniku – pole znakowe (dla poszczegól-
nych dzienników), np. 1/Zak/01/2016, 280/Sprz/01/2016
OpisDziennikaOpis dziennika – pole znakowe (dla poszczególnych dzien-
ników), np. Zakup, Sprzedaż
NrDowoduKsiegowegoNumer dowodu księgowego (faktury, PK itp.) – pole znako-
we, np. Fa/Zak/001/01/2016, PZ/001/01/2016
RodzajDowoduRodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie,
wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy
fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne
i inne) – pole znakowe, np. PZ, FA ZAK
DataOperacjiData operacji gospodarczej (np. data sprzedaży, zakupu) –
pole daty, np. 2016-01-02
DataDowoduData sporządzenia dowodu księgowego – pole daty,
np. 2016-01-02
DataKsiegowaniaData, pod którą ujęto dowód w księgach – pole daty,
np. 2016-01-03
KodOperatoraDane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za
treść zapisu – pole znakowe, np. E Nowak
OpisOperacjiOpis operacji w dzienniku – pole znakowe
DziennikKwotaOperacjiWartość operacji ujęta w Dzienniku – pole kwotowe

Po zmianach:

Nazwa węzła lub polaOpis węzła lub pola
Dziennik (węzeł)Dziennik, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 powinien spełniać
wymogi art. 14 UoR, art. 15 ust.1, 18 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1, 4 i 5
UoR.
Zgodnie z art. 14 ust.1 UoR w dzienniku następuje chronologiczne
ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
Zapisy w dzienniku powinny być – w myśl art. 14 ust. 2 UoR – kolejno
numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Przy
prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis
księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod
którą został wprowadzony do dziennika (art. 14 ust. 4 UoR), tzw. ślad
rewizyjny.
Zapisy w dzienniku dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawienia
miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.
LpZapisuDziennikaNumer kolejny zapisu w strukturze elementu JPK/Dziennik- liczba
naturalna większa od zera
NrZapisuDziennikaNumer zapisu w dzienniku, nadawany w sposób ciągły w roku
obrotowym, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 2
i ust. 4 UoR, tj.:
– zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane,
– przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis
księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod
którą został wprowadzony do dziennika.
Chronologia zapisów w dzienniku powinna być zachowana według dat
zapisów księgowych, a nie według dat dokonania operacji
gospodarczych.
Z art. 15 ust 1 UoR wynika, że na kontach księgi głównej obowiązuje
ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku
zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, co oznacza, że zapisy w
dzienniku nie mogą być wtórne do zapisów księgowych na kontach
księgi głównej.
– pole znakowe (dla poszczególnych dzienników), np. 1/Zak/01/2016,
280/Sprz/01/2016
OpisDziennikaOpis dziennika – pole znakowe
Dzienniki częściowe stosowane przez jednostkę, jako element ksiąg
rachunkowych, powinny zostać nazwane i opisane zgodnie z art.
14 ust. 3 i 4 UoR np. Zakup, Sprzedaż
NrDowoduKsiegowegoNumer identyfikacyjny dowodu nadany przez wystawcę dowodu
księgowego, zgodnie z wymogiem art. 21 ust. 1 pkt 1 UoR – pole
znakowe,
RodzajDowoduRodzaj dowodu księgowego (który stanowi podstawę zapisu
księgowego, o czym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 UoR) umieszczony na
dowodzie księgowym przez wystawcę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1
UoR – pole znakowe
DataOperacjiData dokonania operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2
pkt 1 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego
wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 UoR
– pole daty, np. 2016-01-02
DataDowoduData sporządzenia dowodu księgowego, o której mowa w art. 23 ust. 2
pkt 2 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego
wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4
UoR.
Jeśli dowód został sporządzony pod datą dokonania operacji
gospodarczej i brak jest na dowodzie daty sporządzenia dowodu
księgowego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4, w polu należy umieścić
datę operacji gospodarczej. – pole daty, np. 2016-01-02
DataKsiegowaniaData, pod którą ujęto dowód w księgach – pole daty, np. 2016-01-03
KodOperatoraDane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu
zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 4 UoR
– pole znakowe, np. E Nowak
OpisOperacjiOpis operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 UoR,
umieszczony na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z
wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 UoR, lub zrozumiały
tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać
pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów – zgodnie z art. 23 ust. 2
pkt 3 UoR – pole znakowe
DziennikKwotaOperacjiKwota operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4
UoR, wynika z wartości operacji gospodarczej zamieszczonej przez
wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 UoR –
pole kwotowe

Kod GTU 13

1 października 2020 r. obowiązywać zaczął nowy JPK_V7, który zastąpił JPK VAT oraz deklarację VAT. Wraz z chwilą wejścia w życie nowej schemy, czynni podatnicy VAT zobowiązani zostali do oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU. W związku z powyższym faktury wystawione po 30 września 2020 r. muszą zostać uwzględnione w nowym JPK_V7 wraz z odpowiednimi kodami towarów i usług. Ponieważ jednak kody GTU nie dotyczą wszystkich rodzajów sprzedaży, toteż nie każda transakcja sprzedaży będzie opatrzona kodem. W przypadku jakich sprzedaży należy stosować kod GTU 13?

Kod GTU 13 – do jakich transakcji powinien być stosowany?

Kodem GTU 13 powinny być oznaczane faktury wystawiane przez czynnych podatków VAT świadczących usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Dotyczy to usług takich, jak:

 • Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami (w tym transport drogowy: towarów, samochodami chłodniami, produktów naftowych cysternami, innych cieczy i gazów cysternami, pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów w kontenerach, pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt, pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętymi przez zwierzęta, transport drogowy przesyłek pocztowych, pozostały transport drogowy towarów, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, a także usługi związane z przeprowadzkami, w tym również świadczone na rzecz gospodarstw domowych, inne usługi związane z przeprowadzkami.
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów (w tym magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych, cieczy i gazów, ziaren zbóż, pozostałych towarów).

Zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, jeżeli opisywana usługa stanowi wyłącznie dodatkowy koszt wynikający z dostawy towarów (a zatem nie jest ona osobną usługą transportu), to w takiej sytuacji kod GTU 13 nie będzie miał zastosowania.

Podsumowując: jeśli obowiązek podatkowy dla faktury końcowej:

 • powstał po 30 września 2020 r.
 • faktura ta dokumentuje sprzedaż podlegającą pod kod GTU,
 • faktura ta została wystawiona do faktury zaliczkowej wykazanej w JPK VAT oraz deklaracji VAT,

to w takiej sytuacji musi ona zostać wykazana w nowym JPK_V7 wraz z kodem GTU.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Nowy JPK_V7 oraz wynikający z jego wprowadzenia, obowiązek oznaczania transakcji za pomocą kodów GTU od początku budzi w przedsiębiorcach spore wątpliwości. Nie są one jednak bezzasadne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość sankcji, jaka może zostać nałożona na podatnika, który prześle błędnie wypełnioną ewidencję JPK.

Rozwiązaniem opisanej powyżej kwestii jest narzędzie przygotowane przez firmę Hogart. Mowa o Wyszukiwarce Kodów GTU stworzonej z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Mapa kodów pozwala na wyszukiwanie informacji, zarówno wg fragmentów kodów, jak i nazw produktów. Więcej informacji na temat narzędzia Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.

Kod GTU 7

Od 1 października 2020 r. – czyli od momentu wejścia w życie nowego JPK_V7 – każdy czynny podatnik VAT zobowiązany został do oznaczania dostaw wybranych grup towarów i usług za pomocą specjalnych kodów GTU. Jednym ze wspomnianych kodów jest GTU 7.

Kogo dotyczy GTU 7?

Oznaczenie GTU 7 obejmuje w szczególności dostawy pojazdów oraz części samochodowych, a ponadto towary o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Mowa zarówno o częściach nowych, jak i używanych.

Rozpatrując w/w należy dodać, że opisywany kod powinien być stosowany w odniesieniu do:

 • Ciągników rolniczych, gąsienicowych, drogowych do naczep (wyjątek stanowią pojazdy służące do transportu wewnątrzzakładowego, wyposażone we własny napęd, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, a także pojazdy służące do przewozu towarów na niewielkie odległości, ciągniki używane na peronach kolejowych; części wyżej wspomnianych pojazdów).
 • Pojazdów silnikowych wykorzystywanych do przewozu dziesięciu lub więcej osób (łącznie z kierowcą),
 • Aut oraz innych pojazdów silnikowych wykorzystywanych do transportu osób (które nie zostały objęte pozycją „pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu i więcej osób łącznie z kierowcą”), włączając w to auta osobowo-towarowe (kombi) oraz auta wyścigowe.
 • Pojazdów silnikowych wykorzystywanych do transportu towarów.
 • Pojazdów silnikowych o specjalnym przeznaczeniu (wyłączając z tego pojazdy wykorzystywane do transportu osób lub towarów np. dźwigów samochodowych, aut strażackich), jak również podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 CN),
 • Podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Nadwozi (łącznie z kabinami) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Czołgów oraz innych pojazdów opancerzonych bojowych samobieżnych, włączając w to pojazdy z uzbrojeniem i ich części.

Oznaczenie GTU nie powinno być natomiast stosowane w odniesieniu do dostaw towarów bądź świadczenia usług, w momencie gdy nabywane dobra (tj. w/w towary lub usługi) oznakowane symbolami GTU są tylko elementem cenotwórczym towaru lub usługi sprzedawanej, która sama w sobie nie podlega pod te oznaczenia.

Wyszukiwarka Kodów GTU

Jak widać na powyższym przykładzie, stosowanie kodów GTU 7 może sprawiać spore trudności. W związku z powyższym warto wyposażyć się w rozwiązanie umożliwiające automatyczne nadawanie kodów GTU. Takim programem jest Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU.

Wyszukiwarka Kodów GTU stworzona została z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Opisywane rozwiązanie pozwala na wyszukiwanie informacji (np. wg fragmentów kodów lub nazw produktów).

Zalety Mapy Kodów:

 • Możliwość szybkiego wyszukiwania informacji,
 • Bezproblemowe odnajdywanie mapowania kodów produktowych na GTU,
 • Identyfikacja kodów, które nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a zatem wymagają dodatkowej identyfikacji.

Więcej informacji na temat Wyszukiwarki Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.

Produkty Hogart związane z wprowadzeniem nowego JPK

Od 1 października przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) do Ministerstwa Finansów. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia podatnikom nowa formuła JPK_VAT firma Hogart przygotowała szereg rozwiązań ułatwiających i przyśpieszających procesy generowania plików JPK_VAT

Hogart JPK

Program do pobierania, weryfikacji oraz generowania i wysyłki plików JPK. Program obsługuje wszystkie struktury JPK. Hogart JPK to gotowe rozwiązania dla firm różnej wielkości, niezależnie z jakiego systemu ERP korzystają. Aplikacja Hogart JPK współpracuje z programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan. Przygotowujemy również integracje na zamówienie. Co ważne Hogart JPK nie ingeruje w bazę danych klientów, nie zmienia kodu źródłowego ERP.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu. Unikatowe rozwiązanie służące do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Dzięki mapie można szybko wyszukać informacje, odnaleźć mapowania kodów produktowych na GTU, czy zidentyfikować, że pewne kody nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a tym samym, że sprawa wymaga dodatkowej identyfikacji.

Hogart Konwerter JPK_VAT na JPK_V7

To rozwiązanie dla firm które nie posiadają generatora JPK w nowej strukturze. Hogart JPK Konwerter to program, który generuje nowy JPK na podstawie pliku XML w starej strukturze. Po wygenerowaniu pliku XML w starej strukturze, wystarczy uzupełnić właściwe kody i wysłać tak powstały nowy JPK na bramkę Ministerstwa Finansów.

Hogart Automatyzacja GTU

Część ewidencyjna nowego JPK_VAT poszerzona została o dodatkowe informacje które wymagają szczególnego wykazania. Są to kody GTU oznaczające pewne grupy towarów i usług, oraz szczególne rodzaje transakcji i dokumentów.

W przypadku niewielkiej liczby transakcji można to zrobić ręcznie. Jeżeli jednak liczba transakcji do oznaczenia kodami GTU jest znaczna, ręczne oznaczanie będzie zbyt czasochłonne. Rozwiązaniem tego problemu jest moduł do automatycznego nadawania kodów GTU firmy Hogart.

Moduł ten generuje kody GTU na podstawie kodów CN, PKWiU, EAN.

Hogart JPK dla SAP

Program w pełni dostosowany do systemu SAP. Co ważne nie ingeruje w sam system ani w istniejącą bazę danych, a jedynie pobiera udostępnione lub wygenerowane dane z systemu SAP. Program Hogart JPK pozwala nie tylko na profesjonalne generowanie plików JPK ale jest również wyposażony w szereg niezbędnych funkcjonalności.

Program JPK Hogart pozwala na wyszukiwanie grupowanie i filtrowanie danych, archiwizację wysyłanych deklaracji, ręczną edycję określonych pól, śledzenie zmiany każdego użytkownika, ma również wbudowaną białą listę VAT.

Hogart JPK Importer z TXT

Dzięki Hogart JPK Importer, wygenerujesz JPK na podstawie dowolnego pliku tekstowego lub MS Excel, zawierającego dane z transakcji VAT. System rozpozna dane VAT i je zaimportuje. Po uzupełnieniu nowych kodów dla poszczególnych faktur system dokona wysyłki, zarchiwizuje deklarację, zapisze UPO i wydrukuje. Hogart JPK Importer pierwotnie powstał do współpracy z systemem SAP, gdzie raport transakcji VAT jest standardowo generowany do pliku tekstowego. Może jednak być używany do przekształcenia dowolnego pliku z danymi VAT do JPK.

Firma Hogart od 1992 roku przygotowuje rozwiązania dla finansów. Współpracujemy z firmami różnej wielkości i z różnych branż. Zaletą naszych rozwiązań jest ich modułowość i możliwość podłączania do dowolnych źródeł danych oraz lokalne wsparcie i szybka reakcja na zmiany. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 4 tys. projektów IT w Polsce i za granicą. Zachęcamy do współpracy.

Nie zdążyłeś z nowym JPK na 1 października? Nic straconego!

Od 1 października, wszystkich podatników VAT  obowiązuje nowy JPK, który zastąpił dotychczasowy JPK_VAT oraz deklaracje VAT. Zmiana ta, z jednej strony ułatwi trochę życie przedsiębiorców, z drugiej wiąże się z nowymi obowiązkami. Szczególnie w zakresie systemów finansowo – księgowych, niezbędne jest dostosowanie do nowego formatu plików.

Przekazywane informacje w dotychczas składanych JPK_VAT, dublowały się w pewnym zakresie z informacjami przekazywanymi w deklaracjach VAT. Dlatego postanowiono zlikwidować deklaracje VAT. Wiąże się to jednak ze zmianą dotychczasowego JPK na nowy, gdyż nie wszystkie informacje wymagane przez Ministerstwo Finansów, znajdowały się w nowym JPK.

25 listopada prześlemy do Ministerstwa Finansów JPK w nowym formacie – JPK_V7, zwierający dane o sprzedaży i zakupach z października, wzbogacone o kody GTU i oznaczenia procedur. Dlatego ważne jest, żeby nasz system od 1 października wystawiał poprawnie faktury, zgodnie z nowymi wymogami. Co w sytuacji, gdy nie dostosowaliśmy systemu finansowo – księgowego do nowych wymagań?

W takiej sytuacji pozostaje nam ręczna edycja kodu JPK. Żeby tego uniknąć, przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązanie pomostowe, które konwertuje stary JPK na nowy lub tworzy plik z JPK z dowolnego spisu faktur. Może być to plik tekstowy lub w formacie MS Excel. Mamy też rozwiązanie problemu z kodami GTU, nasz program w prosty sposób umożliwi dopasowanie kodów GTU do faktur.

Rozwiązania Hogart związane z nowym JPK:

Hogart JPK Importer z TXT

Hogart Konwerter JPK_VAT na JPK_V7

Hogart Automatyzacja GTU

Innym rozwiązaniem, pomocnym z kodami GTU jest ich wyszukiwarka. Wyszukiwarka kodów GTU znajduje kody na podstawie kodów CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu: