Nowy JPK VAT – korekta i sankcje przewidziane za popełnione błędy

Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani będą do wysyłania nowego JPK_VAT. Zmiany związane z wejściem w życie nowej schemy rodzą sporą ilość pytań, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nowy JPK_VAT niejako wymusza na przedsiębiorcach konieczność odpowiedniego dostosowania programów księgowych. Obecnie w przypadku wykrycia przez przedsiębiorcę błędów w przesłanej deklaracji VAT, ten ma możliwość dokonania korekty dokumentu. Czy takową dopuszczać będzie również nowa wersja JPK_VAT? Jakie sankcje grożą podatnikowi za przesłanie błędnie wypełnionego pliku?

Formuła nowego JPK_VAT

Wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT zlikwidowana zostanie stara struktura JPK_VAT oraz deklaracje VAT. W związku z powyższym nowa schema zawierać będzie zawierać będzie zarówno dane, które obecnie podatnicy przekazują w starej wersji przesyłanego pliku, jak i informacje dotyczące rodzajów zawieranych transakcji oraz powiązań pomiędzy podmiotami. Jak zatem łatwo zauważyć, nowa schema uwzględniać będzie zdecydowanie szerszy zakres danych.

Nowy JPK_VAT dostępny będzie w dwóch schematach:

JPK_V7M – stworzony z myślą o miesięcznych rozliczeniach podatku VAT,

JPK_V7K – stworzony z myślą o kwartalnych rozliczeniach podatku VAT.

Zarówno wersja dla podatników rozliczających się miesięcznie, jak i schemat dla podatników rozliczających się kwartalnie złożony będzie z części deklaracyjnej stanowiącej odpowiednik aktualnej deklaracji VAT i części ewidencyjnej odzwierciedlającej informacje przekazywane obecnie w pliku JPK_VAT. Różnice pomiędzy wspomnianymi plikami związane są rzecz jasna z częstotliwości rozliczania podatku. Wersja miesięczna zawierać będzie co miesiąc część deklaracyjną i ewidencyjną, zaś wersja kwartalna za dwa pierwsze miesiące złożona będzie jedynie z części ewidencyjnej, natomiast w pliku przesyłanym za ostatni miesiąc kwartału znajdować będzie się zarówno część ewidencyjna, jak i deklaracyjna.

Korekta nowej schemy – czy będzie możliwa?

Podobnie jak stara wersja pliku JPK_VAT, również nowa schema przewidywać będzie możliwość korekty popełnionych przez podatnika błędów. Zmianie nie uległ również sam sposób opisywanej korekty. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie mógł przesłać do urzędu pliku, który zawiera jedynie poprawione pozycje. A zatem wprowadzając korektę w ewidencji podatnik zobowiązany jest wysłać kompletny (tj. wypełniony w całości) plik, niemniej korekta nie musi zawierać obu części tj. ewidencyjnej i deklaracyjnej, a wyłącznie tę część, na której naniesione zostały poprawki.

Sposób dokonywania korekty uzależniony jest w znacznej mierze od tego, kiedy doszło do wykrycia popełnionego błędu (przed czy po przesłaniu dokumentów), a także od tego czy błąd wywiera wpływ na wysokość podstawy opodatkowania albo wysokość podatku należnego.

Jeśli do wykrycia doszło przed przesłaniem pliku JPK_VAT za dany okres, a sam błąd nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego (jednak jest istoty w przypadku identyfikacji transakcji), wówczas przedsiębiorca może dokonać korekty i wykazać jedynie pozycję z poprawionymi danymi. Jeśli zaś do wykrycia doszło już po przesłaniu schemy do urzędu, wówczas należy wystornować błąd.

Jakie sankcje grożą za popełnione błędy?

Zarówno liczne, zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania nowej schemy, jak i poszerzony zakres danych przekazywanych w pliku, przyczynia się do zwiększenia szansy popełnienia błędu. Z tego względu ustawodawca przewidział możliwość składania opisanej powyżej korekty pliku. Co grozi podatnikom, którzy nie prześlą wypełnionego dokumentu we wskazanym terminie lub też – pomimo popełnionego błędu – nie skorzystają z możliwości wprowadzenia korekty? W takim przypadku urząd będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę sankcję w wysokości 500 zł za każdy, popełniony błąd. Warto jednak dodać, iż istnieje sposób na uniknięcie wspomnianej kary finansowej.

Aby uniknąć nałożenia kary pieniężnej, podatnik powinien sporządzić korektę pliku JPK. Czas przewidziany na dokonanie korekty oraz wysyłkę takowej wynosi 14 dni od momentu wykrycia błędu lub też wystąpienia okoliczności wywierających wpływ na ewidencję.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykryje pomyłki samodzielnie, wówczas otrzyma on od naczelnika urzędu skarbowego wezwanie do korekty błędu. Czas przewidziany na przesłanie korekty wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku podatnik może albo przesłać wymaganą korektę, albo – nie poprawiając błędów – przesłać do urzędu skarbowego wyjaśnienie, w którym wykaże iż wysłany dokument nie zawiera nieprawidłowości wskazanych w wezwaniu.

Wprowadzenie nowej schemy stanowi dla przedsiębiorców swego rodzaju wyzwanie, gdyż zmieniona struktura pliku wymagać będzie od nich przyswojenia zasad wypełniania dokumentu. Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo niezbędna będzie bowiem aktualizacja lub też zmiana dotychczas używanych systemów księgowych.

Naturalnie fakt wejścia w życie nowego JPK_VAT przyczyni się także do sporej ilości pozytywnych zmian. Połączenie deklaracji VAT z plikiem JPK zredukuje bowiem ilość obowiązków ciążących obecnie na przedsiębiorcach, co w dalszej kolejności skutkować będzie skróceniem czasu przeprowadzanych przez urząd kontroli. Wprowadzenie nowej schemy uszczelni system podatkowy i przyczyni się do zmniejszenia luki VAT. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów, nowy JPK_VAT wpisywać będzie się w filozofię 3xP zakładającą stworzenie systemu, który będzie zarówno Przejrzysty, Prosty, jak i Przyjazny dla podatnika.

Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Dokonując aktualizacji bądź zakupu programu księgowego, warto mieć na uwadze fakt, iż każdy popełniony błąd obarczony będzie możliwością nałożenia sankcji w wysokości 500 zł. W związku z powyższym warto zdecydować się na pewne i sprawdzone rozwiązanie, które umożliwi bezproblemowe dostosowanie pliku do najnowszej wersji opisywanego dokumentu. Taką aplikacją jest Hogart JPK służący do pobierania, weryfikacji, generowania, a następnie wysyłki plików JPK_VAT. Więcej informacji na temat narzędzia znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.

 

 

Komunikat przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL

Minister Zdrowia przypomina, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawowy obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, dalej jako „ZSMOPL”, spoczywa na podmiotach prowadzących obrót produktami podlegającymi raportowaniu takie jak: apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz podmioty odpowiedzialne. Informacje do systemu muszą być przekazywane raz na dobę. Zgodnie z art. 72a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944), dalej jako „ustawa Prawo farmaceutyczne”, w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane o obrocie: Continue reading “Komunikat przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL”

Webinar: Rewolucyjne zmiany VAT – JPK 2020 – ujęcie podatkowe i aspekty techniczno – informatyczne

Podczas webinaru, eksperci z Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k. oraz z firmy Hogart Sp. z o.o. przedstawią najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w JPK, które będą obowiązywać od 1 października 2020 r.

Webinar obejmuje zarówno aspekty prawno – podatkowe wynikające z przepisów, jak również aspekty informatyczno – techniczne przedstawione w oparciu o autorskie oprogramowanie Hogart, w tym automatyzację nadawania kodów GTU.

Webinar odbędzie się 3 września godzinie 10:00. Prosimy o zarezerwowanie sobie 2 godziny czasu.

O organizatorach: Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego. Świadczymy usługi zarówno dla spółek polskich jak i zagranicznych, w tym grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW i NewConnect; Hogart to na producent oprogramowania spełniającego polskie wymagania prawne, modułów dla SAP, IFS, ORACLE, INFOR – dowolnego systemu ERP. Także partner Infor, IBM, Uipath, jak i dostawca rozwiązań w zakresie raportowania i systemów BI takich jak Tableau, Qlik, czy Microsoft Power Bi.

Link do webinaru.

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług GTU – co warto wiedzieć

Oznaczenie pozycji GTU służy identyfikacji poszczególnych transakcji i jest obowiązkowym elementem deklaracji JPK VM i JPK V7K . Jeżeli towar lub usługa będzie należał do jednej z trzynastu grup towarowych podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowej strukturze JPK. Jest to część zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK VAT.

Symbole GTU i przypisane do nich rodzaje transakcji:

 • GTU 01 dostawa napojów alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • GTU 02 dostawa benzyn silnikowych i lotniczych, olejów napędowych i opałowych, biopaliw ciekłych itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

 • GTU 03 dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

 • GTU 04 dostawa wyrobów i suszu tytoniowego oraz płynu do papierosów elektronicznych

 • GTU 05 dostawa odpadów wyłącznie określonych w poz 79-91 załącznika 15 do ustawy

 • GTU 06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,

 • GTU 07 dostawa pojazdów i części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,

 • GTU 08 dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych

 • GTU 09 dostawa lekarstw i wyrobów medycznych oraz artykułów specjalnego przeznaczenia

 • GTU 10 dostawa budynków, budowli , gruntów

 • GTU 11 świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 • GTU 12 usługi niematerialne, prawne, księgowe, doradcze, reklamowe

 • GTU 13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do powyższych rodzajów transakcji, pole GTU należy pozostawić puste.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

 • Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

 • Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

 • Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

 • Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

 • Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

 • Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.

 • W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

 • Oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

 • Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

 • Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

 • Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”. Wystawianych do paragonów na rzecz podatników.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie).

 • Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

 • Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

 • Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

 • W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 • W przypadku faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia, które odnoszą się do towarów i usług objętych kodami GTU będzie obowiązek stosowania kodów GTU.

 • W przypadku eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT ) będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • W przypadku eksportu usług np. niematerialnych będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • Nie będzie obowiązku stosowania kodów GTU w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 • W przypadku wystawienia faktury z błędnym oznaczeniem GTU istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt. Całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd. Drugim sposobem jest pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jeżeli podatnik posiada faktury sprzedaży i ma wątpliwości czy wszystkie kody GPU i pozostałe zostały nadane, albo czy zostały nadane prawidłowo, pomocny będzie program do mapowania kodów GTU :

https://www.hba.hogart.com.pl/automatyzacja-nadawania-kodow-gtu/

Kancelaria DZP z którą współpracuje Hogart może dokonać również interpretacji poprawności ich nadawania.

W przypadku kiedy podatnik posiada generator plików JPK VAT w starym układzie przydatny będzie konwerter do przekształcania starej struktury na nową JPK V7:

https://www.hba.hogart.com.pl/konwerter-jpk_vat-na-jpk_v7/

Po wygenerowaniu starego pliku i wrzuceniu do aplikacji będzie można bez problemu uzupełnić odpowiednie kody lub otrzymać reguły uzupełniania.

Nowy JPK już od października, przypomnienie najważniejszych zmian.

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) został wprowadzony przez art. 193a Ordynacji podatkowej i dotyczy ksiąg i dokumentów podatkowych, prowadzonych za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie i przekazywanych na żądanie organu podatkowego. W założeniach wprowadzenie JPK miało usprawnić działanie organów podatkowych, skrócić czas kontroli i czynności sprawdzających oraz utrudnić wyłudzenia podatkowe.

Comiesięczny obowiązek generowania i wysyłania JPK VAT od 1 stycznia 2018 r dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Pozostałe struktury JPK mają być przekazywane na żądanie organów podatkowych.

Nowy JPK

Początkowo nowy plik JPK miał zostać wprowadzony 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorstw i 1 lipca 2020 dla pozostałych podatników. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii terminy zostały przesunięte i ostatecznie obowiązek stosowania nowego JPK dla wszystkich czynnych podatników VAT wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Nowy plik JPK ma za cel uproszczenie obowiązków sprawozdawczych i odciążenie przedsiębiorców, poprzez likwidację deklaracji VAT. Zostanie tylko jeden obowiązek raportowy, czyli JPK.

Najważniejsze zmiany w zakresie ewidencji oraz dodatkowe obowiązki podatnika w ramach nowego JPK

Od 1 października 2020 r dotychczasowe odrębne informacje wykazywane w JPK VAT oraz w deklaracjach VAT-7/VAT-7K połączone zostaną w jednym dokumencie JPK V7, który będzie zawierał dwa warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne i będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie, przy czym część ewidencyjna raportowana będzie miesięcznie, a deklaracyjna kwartalnie.

Nowy JPK będzie składał się z dwóch części. Należy do nich:

 • część ewidencyjna JPK_V7 – będzie zawierała dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Dodatkowo obejmie szczegółowe dane informacyjne, które można podzielić na obowiązkowe oraz opcjonalne.

 • część deklaracyjna JPK_V7 – będzie zawierała obliczenia podatku VAT należnego, naliczonego, do zwrotu, podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwoty do przeniesienia na następny okres.

Dodatkowe obowiązki wprowadzone przez nowy JPK

W nowym JPK zakres raportowania poszerzony będzie m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji. Kody te można podzielić na trzy grupy:

 • kody GTU , czyli kody sprzedawanych niektórych towarów i usług, które podatnik będzie zobligowany umieścić w część ewidencyjnej JPK V7. Mówimy tutaj o kodach właściwych dla sprzedaży : paliw, samochodów i części, leków i wyrobów medycznych (ale tylko tych zagrożonych niedoborem) usług transportu i magazynowania, napojów alkoholowych, papierosów, smarów, elektroniki, odpadów, metali, nieruchomości oraz usług niematerialnych.

 • kody procedur transakcji szczególnych (na przykład dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, świadczenie usług telekomunikacyjnych i nadawczych, transakcje z podmiotem powiązanym) które należy wykazać w części ewidencyjnej JPK_VAT

 • kody typów dokumentów: RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, FP – w przypadku faktury dotyczącej sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej,

Wprowadzenie nowych oznaczeń w JPK wiąże się z dostosowaniem programów wykorzystywanych do fakturowania i księgowania. Przede wszystkim przedsiębiorcy będą musieli jednak dokładnie weryfikować co sprzedają i kupują, ponieważ przedmiot sprzedaży będzie musiał mieć przypisany właściwy kod jednej z 13 grup towarów lub usług.

Za każdy błąd w JPK V7 grozi kara w wysokości 500 zł nałożona na podatnika jeżeli nie skoryguje go w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy. W interesie przedsiębiorców jest więc dobre przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Zapoznaj się z rozwiązaniami Hogart powstałymi w celu ułatwienia raportowania JPK:

Hogart JPK

Hogart JPK dedykowany dla SAP

Generator JPK z SAP

Konwerter JPK_VAT na JPK_V7

Automatyzacja nadawania kodów GTU