Aktualności | Strona 2 z 18 | Oprogramowanie dla firm

Komunikat przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL

Minister Zdrowia przypomina, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawowy obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, dalej jako „ZSMOPL”, spoczywa na podmiotach prowadzących obrót produktami podlegającymi raportowaniu takie jak: apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz podmioty odpowiedzialne. Informacje do systemu muszą być przekazywane raz na dobę. Zgodnie z art. 72a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944), dalej jako „ustawa Prawo farmaceutyczne”, w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane o obrocie: Continue reading “Komunikat przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL”

Webinar: Rewolucyjne zmiany VAT – JPK 2020 – ujęcie podatkowe i aspekty techniczno – informatyczne

Podczas webinaru, eksperci z Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k. oraz z firmy Hogart Sp. z o.o. przedstawią najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w JPK, które będą obowiązywać od 1 października 2020 r.

Webinar obejmuje zarówno aspekty prawno – podatkowe wynikające z przepisów, jak również aspekty informatyczno – techniczne przedstawione w oparciu o autorskie oprogramowanie Hogart, w tym automatyzację nadawania kodów GTU.

Webinar odbędzie się 3 września godzinie 10:00. Prosimy o zarezerwowanie sobie 2 godziny czasu.

O organizatorach: Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego. Świadczymy usługi zarówno dla spółek polskich jak i zagranicznych, w tym grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW i NewConnect; Hogart to na producent oprogramowania spełniającego polskie wymagania prawne, modułów dla SAP, IFS, ORACLE, INFOR – dowolnego systemu ERP. Także partner Infor, IBM, Uipath, jak i dostawca rozwiązań w zakresie raportowania i systemów BI takich jak Tableau, Qlik, czy Microsoft Power Bi.

Link do webinaru.

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług GTU – co warto wiedzieć

Oznaczenie pozycji GTU służy identyfikacji poszczególnych transakcji i jest obowiązkowym elementem deklaracji JPK VM i JPK V7K . Jeżeli towar lub usługa będzie należał do jednej z trzynastu grup towarowych podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowej strukturze JPK. Jest to część zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK VAT.

Symbole GTU i przypisane do nich rodzaje transakcji:

 • GTU 01 dostawa napojów alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • GTU 02 dostawa benzyn silnikowych i lotniczych, olejów napędowych i opałowych, biopaliw ciekłych itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

 • GTU 03 dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

 • GTU 04 dostawa wyrobów i suszu tytoniowego oraz płynu do papierosów elektronicznych

 • GTU 05 dostawa odpadów wyłącznie określonych w poz 79-91 załącznika 15 do ustawy

 • GTU 06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,

 • GTU 07 dostawa pojazdów i części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,

 • GTU 08 dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych

 • GTU 09 dostawa lekarstw i wyrobów medycznych oraz artykułów specjalnego przeznaczenia

 • GTU 10 dostawa budynków, budowli , gruntów

 • GTU 11 świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 • GTU 12 usługi niematerialne, prawne, księgowe, doradcze, reklamowe

 • GTU 13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do powyższych rodzajów transakcji, pole GTU należy pozostawić puste.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

 • Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

 • Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

 • Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

 • Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

 • Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

 • Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.

 • W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

 • Oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

 • Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

 • Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

 • Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”. Wystawianych do paragonów na rzecz podatników.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie).

 • Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

 • Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

 • Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

 • W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 • W przypadku faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia, które odnoszą się do towarów i usług objętych kodami GTU będzie obowiązek stosowania kodów GTU.

 • W przypadku eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT ) będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • W przypadku eksportu usług np. niematerialnych będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • Nie będzie obowiązku stosowania kodów GTU w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 • W przypadku wystawienia faktury z błędnym oznaczeniem GTU istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt. Całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd. Drugim sposobem jest pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jeżeli podatnik posiada faktury sprzedaży i ma wątpliwości czy wszystkie kody GPU i pozostałe zostały nadane, albo czy zostały nadane prawidłowo, pomocny będzie program do mapowania kodów GTU :

https://www.hba.hogart.com.pl/automatyzacja-nadawania-kodow-gtu/

Kancelaria DZP z którą współpracuje Hogart może dokonać również interpretacji poprawności ich nadawania.

W przypadku kiedy podatnik posiada generator plików JPK VAT w starym układzie przydatny będzie konwerter do przekształcania starej struktury na nową JPK V7:

https://www.hba.hogart.com.pl/konwerter-jpk_vat-na-jpk_v7/

Po wygenerowaniu starego pliku i wrzuceniu do aplikacji będzie można bez problemu uzupełnić odpowiednie kody lub otrzymać reguły uzupełniania.

Nowy JPK już od października, przypomnienie najważniejszych zmian.

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) został wprowadzony przez art. 193a Ordynacji podatkowej i dotyczy ksiąg i dokumentów podatkowych, prowadzonych za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie i przekazywanych na żądanie organu podatkowego. W założeniach wprowadzenie JPK miało usprawnić działanie organów podatkowych, skrócić czas kontroli i czynności sprawdzających oraz utrudnić wyłudzenia podatkowe.

Comiesięczny obowiązek generowania i wysyłania JPK VAT od 1 stycznia 2018 r dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Pozostałe struktury JPK mają być przekazywane na żądanie organów podatkowych.

Nowy JPK

Początkowo nowy plik JPK miał zostać wprowadzony 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorstw i 1 lipca 2020 dla pozostałych podatników. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii terminy zostały przesunięte i ostatecznie obowiązek stosowania nowego JPK dla wszystkich czynnych podatników VAT wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Nowy plik JPK ma za cel uproszczenie obowiązków sprawozdawczych i odciążenie przedsiębiorców, poprzez likwidację deklaracji VAT. Zostanie tylko jeden obowiązek raportowy, czyli JPK.

Najważniejsze zmiany w zakresie ewidencji oraz dodatkowe obowiązki podatnika w ramach nowego JPK

Od 1 października 2020 r dotychczasowe odrębne informacje wykazywane w JPK VAT oraz w deklaracjach VAT-7/VAT-7K połączone zostaną w jednym dokumencie JPK V7, który będzie zawierał dwa warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne i będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie, przy czym część ewidencyjna raportowana będzie miesięcznie, a deklaracyjna kwartalnie.

Nowy JPK będzie składał się z dwóch części. Należy do nich:

 • część ewidencyjna JPK_V7 – będzie zawierała dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Dodatkowo obejmie szczegółowe dane informacyjne, które można podzielić na obowiązkowe oraz opcjonalne.

 • część deklaracyjna JPK_V7 – będzie zawierała obliczenia podatku VAT należnego, naliczonego, do zwrotu, podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwoty do przeniesienia na następny okres.

Dodatkowe obowiązki wprowadzone przez nowy JPK

W nowym JPK zakres raportowania poszerzony będzie m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji. Kody te można podzielić na trzy grupy:

 • kody GTU , czyli kody sprzedawanych niektórych towarów i usług, które podatnik będzie zobligowany umieścić w część ewidencyjnej JPK V7. Mówimy tutaj o kodach właściwych dla sprzedaży : paliw, samochodów i części, leków i wyrobów medycznych (ale tylko tych zagrożonych niedoborem) usług transportu i magazynowania, napojów alkoholowych, papierosów, smarów, elektroniki, odpadów, metali, nieruchomości oraz usług niematerialnych.

 • kody procedur transakcji szczególnych (na przykład dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, świadczenie usług telekomunikacyjnych i nadawczych, transakcje z podmiotem powiązanym) które należy wykazać w części ewidencyjnej JPK_VAT

 • kody typów dokumentów: RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, FP – w przypadku faktury dotyczącej sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej,

Wprowadzenie nowych oznaczeń w JPK wiąże się z dostosowaniem programów wykorzystywanych do fakturowania i księgowania. Przede wszystkim przedsiębiorcy będą musieli jednak dokładnie weryfikować co sprzedają i kupują, ponieważ przedmiot sprzedaży będzie musiał mieć przypisany właściwy kod jednej z 13 grup towarów lub usług.

Za każdy błąd w JPK V7 grozi kara w wysokości 500 zł nałożona na podatnika jeżeli nie skoryguje go w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy. W interesie przedsiębiorców jest więc dobre przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Zapoznaj się z rozwiązaniami Hogart powstałymi w celu ułatwienia raportowania JPK:

Hogart JPK

Hogart JPK dedykowany dla SAP

Generator JPK z SAP

Konwerter JPK_VAT na JPK_V7

Automatyzacja nadawania kodów GTU

Slim VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło pakiet zmian mających uprościć i unowocześnić rozliczanie i raportowanie podatku VAT. Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego Slim VAT (z ang. simple, local and modern, czyli prosty, lokalny i nowoczesny) oznacza:

„podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest rozbudowany sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To firmy, które własnymi siłami rozliczają VAT. Chcemy sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności, tak żeby czas, który poświęcają na rozliczenia był coraz krótszy. Na zmianach skorzystają również większe firmy. SLIM VAT oznacza dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych, oszczędność czasu. To wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw”

Zmiany, które mają ułatwić życie głównie małym i średnim przedsiębiorcom, stanowią odpowiedź na postulaty, padające na spotkaniach z przedsiębiorcami i są efektem przeprowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu

SLIM VAT: ZMIANY W VAT W CZTERECH OBSZARACH

• Faktury korygujące in-minus
Fiskus rezygnuje z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę/usługobiorcę. Według MF będzie można dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w momencie wystawienia niższej faktury. Warunkiem koniecznym będzie jedynie posiadanie dokumentacji, z której będzie wynikało, że podatnik uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.
Brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania korekty oraz oczekiwania na jej dostarczenie, spowoduje znaczne uproszczenie rozliczeń.

• Faktury korygujące in-plus
Szczególnie istotną dla podatnika jest zapowiedź wprowadzenia przepisów regulujących w należyty sposób rozliczanie faktur korygujących, które zwiększają podstawę opodatkowania. Do tej pory była to kwestia rozstrzygana przez orzecznictwo, co nie dawało odpowiedniej pewności prawa. Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia. Dodatkowo wskazano, że rozliczenia będą dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.

• Ułatwienia dla eksporterów
MF zapowiedziało wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE. Dotychczas przekroczenie terminu 2 miesięcy oznaczało konieczność dokonania korekty na stawkę 23 % by po kilku miesiącach i rzeczywistym eksporcie znowu skorygować ją do 0 %. Oznacza to zatem wydłużenie terminu neutralności zaliczek w eksporcie.
Zmiana ta ułatwi eksport zwłaszcza na Wschód, gdzie jest on oparty o zaliczki.

• Kursy walut
Podatnik będzie miał możliwość ujednolicenia kursu walut dla podatku VAT i podatku dochodowego.
Obecnie, jeśli usługa została wykonana innego dnia niż wystawiono za nią fakturę, na potrzeby podatku dochodowego stosowano kurs z dnia poprzedzającego wykonanie usługi, a do rozliczeń VAT — z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Po zmianie przepisów podatnik będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.
Możliwość stosowania ujednoliconego kursu, nie tylko będzie udogodnieniem ze względów rachunkowych, ale pozwoli również na wybranie kursu bardziej korzystnego dla podatnika.

• Pozostałe korzyści ze Slim VAT
Projekt przewiduje również szereg innych ułatwień takich jak wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Według założeń MF nowe przepisy powinny wejść w życie w pierwszym kwartale 2021 r

Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR

Biała lista i odpowiedzialność solidarna

Od września 2019 r działa w Polsce wykaz podatników VAT czyli tzw biała lista. Stanowi ona wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oraz tych, którzy nie zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego (naczelnik odmówił ich zarejestrowania) lub zostali wykreśleni z rejestru podatników.
Wykaz ten zawiera między innymi numer rachunku bankowego podatnika VAT co może mieć ogromny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez innych podatników.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, w przypadku dokonania płatności na niewłaściwe konto, nieznajdujące się na białej liście podatników VAT, występuje odpowiedzialność solidarna kupującego względem dostawcy lub usługodawcy. Oznacza to, że nabywca towaru/usługi odpowiada całym swoim majątkiem za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy w zakresie części podatku VAT, przypadającego na daną fakturę.

Zawiadomienie ZAW-NR i wyłączenie odpowiedzialności solidarnej

Nową odpowiedzialność solidarną wyłącza zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek bankowy czynnego podatnika VAT, który nie znajduje się w oficjalnym wykazie podatników podatku VAT. To samo wyłączenie obowiązuje w przypadku podatków z tytułu zawartych umów factoringu, cesji wierzytelności, przelewu albo umów o podobnym charakterze.

Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć za siebie, za inną osobę fizyczną oraz za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną. Aby zawiadomienie złożyć w imieniu innych podatników należy posiadać pełnomocnictwo ogólne PPO-1 lub szczególne PPS-1. Aby złożyć deklarację drogą elektroniczną nie potrzeba posiadać pełnomocnictwa UPL-1.

Zawiadomienie ZAW-NR – nowy wzór

W związku ze zmianami jakie od 1 lipca 2020 r. wprowadziła ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, konieczne stało się określenie nowego wzoru zawiadomienia ZAW-NR.
Zmiany, które zostały wprowadzone, mają ułatwić składanie zawiadomienia i są istotne dla przedsiębiorcy chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza oficjalnego wykazu podatników podatku VAT i uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych.

Dwie najistotniejsze dla przedsiębiorcy zmiany to:

 • zmiana terminu złożenia zawiadomienia z 3 do 7 dni, ponadto zawiadomienie składa się przy pierwszej zapłacie należności przelewem na dany rachunek
 • zawiadomienie składa się do urzędu skarbowego podatnika, który dokonał zapłaty należności, a nie, jak dotychczas, do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Zmiana terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, dla których tak krótki termin mógł powodować znaczne utrudnienia, szczególnie w okresach świątecznych lub w czasie długich weekendów.

Również umożliwienie złożenia jednorazowego zawiadomienia o zapłacie na dany rachunek jest znacznym ułatwieniem. Dzięki temu podatnik nie musi ponawiać za każdym razem zawiadomienia przy wpłacie na ten sam rachunek bankowy.
Zmiana miejsca składania zawiadomienia ZAW-NR wydaje się najistotniejsza. Przedsiębiorca będzie mógł składać zawiadomienia do własnego urzędu skarbowego, a nie, trudnego do ustalenia, urzędu właściwego dla dostawcy.

Rozporządzenie z nowym wzorem formularza ZAW-NR weszło w życie 4 lipca 2020

Pobierz zawiadomienie ZAW-NR

ZAW-NR