Nowy JPK_VAT – oznaczenia procedur i dokumentów | Oprogramowanie dla firm

Nowy JPK_VAT – oznaczenia procedur i dokumentów

Hogart - aktualności

Od 1 października 2020 r. obowiązywać będzie nowy JPK_VAT zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną. Do składania wspomnianej powyżej, nowej schemy zobowiązani są wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. W praktyce oznacza to zatem, iż od 1 października br. złożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K możliwe będzie wyłączenie przy wykorzystaniu JPK_VAT. Naturalnie zmian wynikających z wejścia w życie nowej struktury jest zdecydowanie więcej. Wątpliwości przedsiębiorców budzi zwłaszcza konieczność oznaczania procedur oraz dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracją.

Oznaczenia procedur

Podatnicy wykazujący zawierane transakcje w załączniku JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych) zobligowani zostali do oznaczania procedur, w ramach których przeprowadzona została dana transakcja. Nowy JPK_VAT zawiera bowiem oznaczenie procedury (1 z 13), do której podatnik powinien zaliczyć transakcje sprzedaży oraz dwóch procedur, do których zaliczyć należy transakcje zakupu. Oznaczenia procedur należy stosować przy ewidencjonowaniu zarówno podatku należnego, jak i naliczonego. W przypadku, gdy dana transakcja nie podlega żadnej z procedur, należy pozostawić puste pole.

Każdy dokument powinien posiadać pole przyporządkowujące go do konkretnej procedury/procedur. Oznacza to zatem, iż dany dokument powinien mieć 13 grup procedur do wyboru. Fakturom zawierającym wiele pozycji należy nadawać procedurę w odniesieniu do w/w dokumentu, nie zaś znajdujących się na nim pozycji.

Podczas przyporządkowywania należy kierować się następującymi zasadami:

  • Faktura zawierająca jedną pozycję, niepodlegająca pod żadną procedurę – należy pozostawić puste pole,
  • Faktura zawierająca jedną pozycję, z towarem/usługą z jedną procedurą – należy oznaczyć daną procedurę wpisując „1” przy w/w procedurze,
  • Faktura zawierająca dwie lub więcej pozycji, przy czym jedna z nich podlega danej procedurze szczególnej, zaś druga nie – należy oznaczyć fakturę wpisując „1” przy danej procedurze,
  • Faktura zawierająca dwie lub więcej pozycji z zastosowaniem różnych procedur dla poszczególnych pozycji z faktury – należy oznaczyć fakturę poszczególnymi, zastosowanymi w niej procedurami.

Opisywanie procedurami obejmuje każdy rodzaj czynności podlegających opodatkowaniu, objętych częścią ewidencyjną nowej schemy.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku oznaczania procedur? Podatnik, który błędnie oznaczy procedurę może zostać ukarany sankcją w postaci grzywny w kwocie do 500 zł za każdy błąd.

Oznaczenia dokumentów

W myśl § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja sprzedaży przewidziana w ramach nowej schemy zawiera następujące oznaczenia dokumentów sprzedaży:

„RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących – do jego stosowania zobligowani są podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz klientów prywatnych, którzy dodatkowo nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W deklaracji miesięcznej/kwartalnej oznaczenie ‘”RO” odnosić się będzie do łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej dziennego lub miesięcznego. W związku z powyższym podatnicy nieprowadzący sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie będą używać oznaczenia „RO” w nowej schemie.

„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT – oznaczenie „FB” stosowane będzie w przypadku faktur wystawianych do paragonu. Z uwagi na przepisy odnoszące się do wykazywania sprzedaży w nowym JPK_VAT, uproszczeniu uległ sposób ujmowania w ewidencjach faktury do paragonów.

„WEW” – dokument wewnętrzny – oznaczenie dotyczyć będzie sytuacji, w której przedsiębiorca nie wystawia faktury/paragonu fiskalnego ale – wskutek danego zdarzenia o charakterze gospodarczym – ciąży na nim obowiązek naliczenia podatku VAT. W praktyce oznaczenie „WEW” dotyczyć będzie sytuacji:

prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,

wystawienia faktury wewnętrznej opodatkowania – w momencie nieodpłatnego przekazania towarów bądź cofnięcia środków trwałych na cele prywatne.

Należy dodać, iż podatnicy korzystający z metody kasowej zobowiązani są do stosowania oznaczenia „MK”. Wspomniane oznaczenie odnosi się do zakupu towarów od małych podatników, którzy także rozliczają się przy wykorzystaniu metody kasowej tj. faktur z adnotacją “metoda kasowa”.

Jak widać na powyższych przykładach, wejście w życie nowej schemy wymagać będzie od przedsiębiorców przyswojenia zasad wypełniania opisywanej struktury. Ponadto konieczne będzie wyposażenie się w program księgowy, który umożliwi dopasowanie pliku do nowej wersji JPK_VAT. Godnym polecenia narzędziem tego rodzaju jest program Hogart JPK. Aplikacja Hogart JPK to nowoczesny program umożliwiający zarówno wygenerowanie i wysyłkę nowego JPK_VAT, jak i jednoczesną obsługę różnych systemów ERP. Więcej informacji o Hogart JPK znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.

 

 

Programy od Hogart:

Hogart Podatek Cukrowy

Kalkulacja podatku i automatyzacja proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart