Oznaczenia dostawy i świadczenia usług GTU - co warto wiedzieć | Oprogramowanie dla firm

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług GTU – co warto wiedzieć

Hogart - aktualności

Oznaczenie pozycji GTU służy identyfikacji poszczególnych transakcji i jest obowiązkowym elementem deklaracji JPK VM i JPK V7K . Jeżeli towar lub usługa będzie należał do jednej z trzynastu grup towarowych podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowej strukturze JPK. Jest to część zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK VAT.

Symbole GTU i przypisane do nich rodzaje transakcji:

 • GTU 01 dostawa napojów alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • GTU 02 dostawa benzyn silnikowych i lotniczych, olejów napędowych i opałowych, biopaliw ciekłych itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

 • GTU 03 dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

 • GTU 04 dostawa wyrobów i suszu tytoniowego oraz płynu do papierosów elektronicznych

 • GTU 05 dostawa odpadów wyłącznie określonych w poz 79-91 załącznika 15 do ustawy

 • GTU 06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,

 • GTU 07 dostawa pojazdów i części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,

 • GTU 08 dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych

 • GTU 09 dostawa lekarstw i wyrobów medycznych oraz artykułów specjalnego przeznaczenia

 • GTU 10 dostawa budynków, budowli , gruntów

 • GTU 11 świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 • GTU 12 usługi niematerialne, prawne, księgowe, doradcze, reklamowe

 • GTU 13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do powyższych rodzajów transakcji, pole GTU należy pozostawić puste.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

 • Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

 • Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

 • Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

 • Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

 • Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

 • Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.

 • W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

 • Oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

 • Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

 • Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

 • Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”. Wystawianych do paragonów na rzecz podatników.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie).

 • Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

 • Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

 • Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

 • W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 • W przypadku faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia, które odnoszą się do towarów i usług objętych kodami GTU będzie obowiązek stosowania kodów GTU.

 • W przypadku eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT ) będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • W przypadku eksportu usług np. niematerialnych będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • Nie będzie obowiązku stosowania kodów GTU w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 • W przypadku wystawienia faktury z błędnym oznaczeniem GTU istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt. Całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd. Drugim sposobem jest pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jeżeli podatnik posiada faktury sprzedaży i ma wątpliwości czy wszystkie kody GPU i pozostałe zostały nadane, albo czy zostały nadane prawidłowo, pomocny będzie program do mapowania kodów GTU :

https://www.hba.hogart.com.pl/automatyzacja-nadawania-kodow-gtu/

Kancelaria DZP z którą współpracuje Hogart może dokonać również interpretacji poprawności ich nadawania.

W przypadku kiedy podatnik posiada generator plików JPK VAT w starym układzie przydatny będzie konwerter do przekształcania starej struktury na nową JPK V7:

https://www.hba.hogart.com.pl/konwerter-jpk_vat-na-jpk_v7/

Po wygenerowaniu starego pliku i wrzuceniu do aplikacji będzie można bez problemu uzupełnić odpowiednie kody lub otrzymać reguły uzupełniania.

Programy od Hogart

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart