fbpx

Podatek od „małpek” – obowiązki sprawozdawcze

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie tzw. podatek od małpek. W praktyce wspomniana opłata dotyczy napojów alkoholowych, których objętość jest mniejsza, niż 300 ml. 

Kto podlega opłacie?

Istota podatku od małpek zawarta została w art. 9 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (uwt). Zgodnie z jej treścią „ Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.” W praktyce oznacza to, że opłacie podlegają przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, a zatem m.in. hurtownie zaopatrujące przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż alkoholi przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (np. sklepy). Tym samym obowiązek uiszczenia podatku nie ciąży na sprzedawcach alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. restauracje, bary). 

W przypadku gdy zaopatrywany przedsiębiorca posiada zarówno zezwolenie na obrót hurtowy, jak i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, opłata powinna zostać odprowadzona od wszystkich dostarczonych napojów alkoholowych.  

Zasady naliczania opłaty

Zgodnie z treścią przytoczonego powyżej przepisu, opłata wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w opakowaniach do 300 ml. Przykładowo, opłata wynosić będzie 1 zł od 100 ml butelki wódki o zawartości 40% alkoholu, 2 zł od 200 ml butelki wódki o zawartości 40% alkoholu, 0,88 zł od 250 ml butelki wina o zawartości 14% alkoholu. Tym samym wzór umożliwiający naliczenie wysokości opłaty kształtować się będzie następująco: Opłata = pojemność opakowania x zawartość % alkoholu x 25 zł x liczba opakowań. Tak skalkulowaną opłatę przedsiębiorca może pomniejszyć o kwotę opłaty naliczoną od zwróconych napojów alkoholowych. Należy przy tym zaznaczyć, że zwroty napojów alkoholowych nie będą wymagały korygowania deklaracji (w bieżącej deklaracji będzie możliwe wykazanie pomniejszenia opłaty o wysokość opłaty rozliczonej uprzednio od ilości sprzedanych napojów). 

W przypadku, gdy przedsiębiorca zaopatrywany posiada jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną, to zaopatrująca go firma zobowiązana jest do odprowadzenia opłaty od wszystkich napojów, w jakie zaopatruje takiego przedsiębiorcę. Taki zaopatrzony przedsiębiorca dokonujący dalszego zaopatrzenia w napoje alkoholowe (od których uiszczono opłatę na w/w zasadach) nie jest już zobowiązany do zapłaty opisywanego podatku. 

Obowiązki sprawozdawcze

Ustawodawca nałożył obowiązek sprawozdawczy na przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, dokonujących zaopatrzenia. Wywiązanie się z obowiązku raportowania oznacza sporządzenie osobnego raportu (w formie elektronicznej) dla każdego zezwolenia. Każdy z raportów powinien zostać opatrzony podpisem kwalifikowanym. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wywiązania się z obowiązku raportowego do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Raportowanie nie jest jednoznaczne z koniecznością wniesienia opłaty, tj. stanowi ono osobny obowiązek.

Zakres danych objętych raportowaniem

W raporcie należy zawrzeć dane takie, jak:

 • Okres, za który jest składana informacja,
 • Rodzaj zezwolenia, którego dotyczy informacja,
 • Miejsce składania informacji/nazwę właściwego urzędu skarbowego, 
 • Cel składania informacji (złożenie / korekta),
 • Dane przedsiębiorcy raportującego (nazwa, NIP, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Numery faktur lub innych dokumentów potwierdzających zaopatrzenie w napoje, daty ich wystawienia oraz odpowiednio NIP dostawcy (lub nabywcy posiadającego zezwolenia na obrót detaliczny i hurtowy napojów alkoholowych, jeśli dostawca nie uiścił opłaty),
 • Łączną liczbę litrów 100% alkoholu zawartego w napojach,
 • Łączną liczbę opakowań napojów, w podziale na ilość nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu,
 • Kwotę opłaty ustaloną na podstawie ust. 11,
 • Kwotę pomniejszenia opłaty od zwrotów napojów,
 • Kwotę opłaty do zapłaty, 
 • Pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
 • Pouczenie o odpowiedzialności karno – skarbowej (schema ALK-1).

Sankcje

W przypadku braku uiszczenia należnej opłaty bądź niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego, w drodze decyzji nakładana jest opłata dodatkowa (wyłączona z kosztów uzyskania przychodów).

Wysokość sankcji

Opłata dodatkowa wynosi:

 • 2000 zł (w przypadku przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót napojami z zawartością alkoholu do 18% oraz na piwo). 
 • 11250 zł (w przypadku przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót napojami z zawartością alkoholu powyżej 18%). 

Hogart Podatek od małpek

Program Hogart Podatek od małpek to rozwiązanie stworzone z myślą o kompleksowej obsłudze procesu pobierania danych do kalkulacji podatku, weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, ostatecznej kalkulacji podatku, generowania deklaracji, podpisu, wysyłki, pobierania UPO etc. Aplikacja umożliwia szybkie i proste wypełnienie wymagań ustawowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Program Hogart Podatek od małpek jest kompatybilny z następującymi programami ERP: SAP, INFOR SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż czy Comarch Optima.

Więcej informacji na temat programu Hogart Podatek od małpek uzyskasz na stronie programu: Hogart Podatek od małpek