REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin SKLEPU określa ogólne warunki i zasady nabycia praw (licencji) do programów komputerowych wytworzonych lub dystrybuowanych przez Hogart sp. z o.o., sprzedaży usług związanych z wyżej wskazanymi programami komputerowymi, za pośrednictwem sklepu oraz świadczenia przez Hogart sp. z o.o. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Produkty i Usługi są skierowane wyłącznie do Przedsiębiorców.

Produkty i Usługi nie są dostępne dla konsumentów.

§1. Definicje.

Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Produktu określonego w zamówieniu.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient – oznacza Przedsiębiorcę, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa dotycząca Produktów lub Usług.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta i zawarciu umowy dotyczącej świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta ustalane przez Sprzedawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta w Sklepie.

Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej .

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową, dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, ułatwiającą zakupy oraz umożliwiającą korzystanie z panelu MOJE KONTO, gdzie zapisywana jest historia zamówień oraz dane rejestracyjne Klienta.

Sklep – oznacza internetowy katalog Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę, umożliwiający poza przeglądaniem również dokonanie zakupu wybranych Produktów i Usług.

Sprzedawca – oznacza Hogart sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-672 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022120, NIP: 5270202093, REGON: 012609306, adres do korespondencji: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7, e-mail: biuro@hogart.com.pl .

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sklep Internetowy, działające w domenie hba.hogart.com.pl .

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa dotycząca Produktów lub Usług – oznacza umowę zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa – oznacza usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu .

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Sprzedawca oświadcza, że:

 1. jest właścicielem Sklepu i strony internetowej hba.hogart.com.pl .

 2. wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Platformy, Strony Internetowej Sklepu, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 3. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej.

 4. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej.

 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej lub mogącej naruszyć interes Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320×480 pikseli.

§3. Rejestracja.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta Klienta. Można dane podać jednorazowo podczas składania zamówienia i dokonać zakupu w trybie tzw. gościa.

 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje według następujących zasad:

 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

 2. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

 3. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz warunkami i zasadami dotyczącymi Produktów i Usług, które zamierza nabyć,

 4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu,

 2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta,

 3. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 1. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Dane te są zbierane przez Sprzedawcę w celu przesyłania newsletterów, wiadomości handlowych i innych materiałów marketingowych. Wyrażenie bądź niewyrażenie zgody nie ma wpływu na skuteczność Rejestracji. Zgoda może być również w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta.

 2. Proces rejestracji konta klienta:
 1. Rejestracja konta klienta przez stronę https://www.hba.hogart.com.pl/moje-konto/
   1. Po wejściu na stronę https://www.hba.hogart.com.pl/moje-konto/ wprowadzamy adres e-mail i tworzymy poprzez pierwsze wpisanie hasło (hasło należy zapamiętać, system nie przesyła go w e-mailu).

   2. Na podany adres e-mail, dostaniemy potwierdzenie rejestracji, wraz z loginem. Loginem jest adres e-mail, lub pierwszy człon adresu e-mail(do znaku @)

   3. W celu dokonywania zakupów w sklepie należy uzupełnić adres rozliczeniowy.

 1. Rejestracja konta klienta przy zakupie:
   1. W trakcie zamówienia, po przejściu do kasy, uzupełniamy formularz z danymi rozliczeniowymi, na końcu zaznaczamy okienko wyboru „utwórz konto” i wpisujemy nasze hasło (hasło należy zapamiętać, system nie przesyła go w e-mailu), w polu które się pojawi.

   2. Na podany adres e-mail, dostaniemy potwierdzenie rejestracji, wraz z loginem. Loginem jest adres e-mail, lub pierwszy człon adresu e-mail( do znaku @)

§4. Składanie zamówień.

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy dotyczącej Produktów lub Usług.

 2. Wciśnięcie opcji DODAJ DO KOSZYKA na stronie Produktu, tj.: https://www.hba.hogart.com.pl/produkt/…/ dotyczące określonych Produktów lub Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta warunków umów dotyczących określonych Produktów i Usług.

 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Proces zakupu
 1. Zakupy jako gość

   1. Dodajemy produkt do koszyka i zostajemy przekierowani na stronę /koszyk

   2. Przechodzimy do kasy, otwiera się strona /zamówienie, gdzie uzupełniamy dane rozliczeniowe

   3. Po wpisaniu danych rozliczeniowych, możemy zaznaczyć, dobrowolne zgody na: otrzymywanie informacji handlowej i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

   4. Zaznaczamy w jaki sposób chcemy zapłacić za zamówienie: przelew lub przelewy24

   5. Akceptujemy regulamin sklepu – obowiązkowe i klikamy w „kupuję i płacę”

    • W przypadku wybrania opcji „przelew”, zamówienie zostaje wysłane i zostajemy przekierowani na stronę z informacjami o rachunku bankowym. Na podany adres e-mail, dostajemy potwierdzenie zamówienia

    • W przypadku wyboru przelewy24, następuje przekierowanie do operatora przelewy24.pl, gdzie postępujemy zgodnie z instrukcjami

 1. Zakupy z rejestracją konta klienta

W trakcie procesu wpisywania danych rozliczeniowych z możemy zaznaczyć okienko wyboru „utwórz konto” i wpisujemy w polu które się pojawi nasze hasło. Następnie otrzymamy maila z potwierdzeniem utworzenia konta klienta

 1. Zakupy jako zarejestrowany i zalogowany klient

Po przejściu na stronę zamówienia, przechodzimy do wybór metody płatności. Następnie akceptujemy regulamin i klikamy w „kupuję i płacę”

§5. Płatności.

 1. Kwoty opłaty (ceny) na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie lub Usłudze są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki i mogą zawierać informację odnośnie innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową dotyczącą Produktów lub Usług, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia, a w szczególności w zakresie usługi asysty technicznej, która to jest płatna co roku z góry i stanowi % od wartości opłaty jednorazowej licencyjnej.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy,

 2. opcję „kup teraz”, za pomocą której można dokonać płatności za pośrednictwem narzędzi firmy trzeciej tj. Płatności24.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie Produkty lub Usługi w ciągu 3 dni chyba że warunki i zasady dotyczące odpowiednich Produktów lub Usług stanowią inaczej.

 2. Faktura VAT dotycząca przedmiotu Dostawy zostanie wystawiona przez Sprzedającego niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Klienta i dostarczona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku zgody na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, zostanie ona przesłana na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.

§6. Dostawa.

 1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta poprzez umożliwienie Klientowi ich pobrania zgodnie z informacją przesłaną do Klienta drogą elektroniczną albo zostaną bezpośrednio przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email.

 2. Termin Dostawy jest określony w warunkach i zasadach dotyczących odpowiednich Produktów lub Usług, nie wcześniej jednak jak niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy.

 3. Realizacja Usług następuje zgodnie z warunkami i zasadami dotyczącymi odpowiednich Usług.

§7. Usługi nieodpłatne.

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, nieodpłatną usługę prowadzenia Konta Klienta. Usługa jest dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

 2. Usługa jest świadczona co do zasady 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak jej dostępność jest każdorazowo zależna od firmy trzeciej, świadczącej usługi hostingowe Sklepu internetowego.

 3. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu MOJE KONTO w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji oraz śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Sklepu i panelu MOJE KONTO, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 21 dni od zgłoszenia żądania.

 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi nieodpłatnej. Uwagi powinny być złożone w drodze elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis problemu. Sprzedawca, nie później niż w terminie 21 Dni roboczych udzieli odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu uwag.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

§8. Odpowiedzialność i gwarancje.

 1. Warunki dotyczące składania reklamacji oraz warunki udzielenia gwarancji dotyczące Produktów i Usług są uregulowane w odpowiedniej Umowie dotyczącej Produktów lub Usług.

 2. Klient korzysta ze Sklepu i panelu MOJE KONTO na własne ryzyko. Wszelkie materiały, informacje, produkty, oprogramowanie i usługi są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują. Sprzedający nie udziela jakichkolwiek zapewnień, iż Sklep, strona, czy Panel MOJE KONTO będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i bezbłędny.

 3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy lub usługi z niniejszej Strony i Sklepu oraz Panelu MOJE KONTO pobiera lub w inny sposób uzyskuje według własnego uznania i na własne ryzyko. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, które w związku z tym mogą powstać, a w szczególności za utratę danych lub uszkodzenie własnego systemu komputerowego.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z niniejszym Sklepem i Panelem MOJE KONTO lub korzystaniem z nich, a w szczególności z tytułu utraty zysków, zakłóceń działalności gospodarczej, utraty programów lub danych.

 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

§9. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, jednak niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta ale nie uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, które mogą być realizowane za pomocą jednorazowego podania danych do faktury, tzw. klient gość.

 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności24, jego dane osobowe są udostępniane lub przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ProPay S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347935, wpisanej do rejestru instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. Sprzedawca został zobowiązany przez ProPay do złożenia następującego oświadczenia: „Przy przetwarzaniu przez ProPay danych osobowych udostępnionych przez Sprzedawcę w ww. celu znajdą zastosowanie środki przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2014 roku, poz.1182, z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny podlegać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024). ProPay jest administratorem danych osobowych udostępnionych lub otrzymanych w ten sposób.”

 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub obrony praw Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10. Rozwiązanie umowy.

 1. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na piśmie pod rygorem nieważności.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§11. Zmiana Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Sklepu.

 3. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 Dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 7 Dni roboczych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

§12. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 4. W przypadku powstania sporu związanego z umową dotycząca produktów lub Usług, zasady dotyczące rozstrzygania sporu są określone w odpowiedniej umowie dotyczącej Produktów lub Usług.

 5. W przypadku powstania sporu związanego z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, spór zostanie rozstrzygnięty przez sad powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2017 roku.