Zbliża się termin wysyłania sprawozdań z ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych | Oprogramowanie dla firm

Zbliża się termin wysyłania sprawozdań z ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

sprawozdania o zatorach

1 stycznia 2020 weszła w życie ustawa o zatorach płatniczych. Ustawa nakłada obowiązek raportowy na przedsiębiorców o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. . Pierwszy raport, za rok 2020, należy wysłać do 1 lutego 2021. Zobacz kogo dotyczy obowiązek raportowania oraz co powinno zawierać sprawozdanie.

Zapytaj o pomoc w stworzeniu i wysłaniu sprawozdania

Kontakt

Podmioty zobowiązane do przekazania sprawozdania

 • podatnicy (inni niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego;
 • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów).

Co powinno zawierać sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni,
  • od 31 do 60 dni,
  • od 61 do 120 dni,
  • przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 3. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  1. nieprzekraczającym 30 dni,
  2. od 31 do 60 dni,
  3. od 61 do 120 dni,
  4. przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 4. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 5. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Jak  i kiedy należy wysłać sprawozdanie

Pierwsze sprawozdanie, za rok 2020, należy przekazać do 1 lutego 2021 za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie www.biznes.gov.pl.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem sprawozdania, zapraszamy do współpracy. Mamy przygotowany ten typ sprawozdania zintegrowany z najpopularniejszymi systemami ERP.

Programy od Hogart:

Hogart Podatek Cukrowy

Kalkulacja podatku i automatyzacja proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart