Zmiany w VAT na 2019 rok | Oprogramowanie dla firm

Zmiany w VAT na 2019 rok

Hogart - aktualności

Opublikowany 16 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku dokonywania płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności dla określonych transakcji. Nowe regulacje obowiązywać będą od 1 września 2019 r.

Ustawa likwiduje mechanizm odwrotnego obciążenia w tym obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym.

Obligatoryjny mechanizm split payment obejmować będzie płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których:
• jednorazowa wartość – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekraczać będzie kwotę 15 000 zł lub równowartość w/w kwoty w obcej walucie
• przedmiotem są towary i usługi zawarte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W przypadku, gdy zobowiązany do zastosowania metody podzielonej płatności podatnik, nie zastosuje jej, zostanie na niego nałożona sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.

Ponadto ustawodawca przewiduje zmianę, zgodnie z którą na wystawcę faktury, który nie umieści na w/w dokumencie oznaczania „mechanizm podzielonej płatności” zostanie nałożona sankcja w wysokości w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności przewidują również:
• możliwość wykonywania zbiorczych płatności za minimum dwie faktury otrzymane od tego samego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie przekraczającym 1 m-c,
• możliwość dokonania zapłaty z rachunku VAT innych zobowiązań podatkowych oraz ZUS.

Zmiany dotyczyć będą również przepisów określających solidarną odpowiedzialność nabywców za niektóre towary.

Projekt ustawy zakłada solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w przypadku transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w projekcie nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Solidarna odpowiedzialność znajdzie zastosowanie, gdy towary będą nabywane od jednego podmiotu, a ich wartość netto przekroczy w danym miesiącu kwotę 12 000 zł.

Ponadto, projektowane przepisy przewidują zniesienie instytucji kaucji gwarancyjnej.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Do dnia 3 czerwca 2019 r. podatnicy mają możliwość zgłaszania swoich uwag do projektowanych przepisów.

 

Programy od Hogart

Wyszukiwarka kodów GTU

Wyszukiwanie kodów GTU na podstawie CN, PKWiU, EAN lub nazwy produktu

Więcej informacji

Biała Lista Web

Program dostępny w wersji online, bez instalacji

Weryfikacja podatników VAT w bazach: MF (status polskiego podatnika VAT), VIES (potwierdzenie numeru VAT UE), Biała Lista (wykaz podatników VAT, weryfikacja rachunków bankowych), CRBR

Więcej informacji

Więcej programów od Hogart